Shas: Me 13 maj gara në gjuajtjen e piateles

0

             L A J M Ë R I M
Lajmërojmë të gjithë  antarët si dhe gjuetarët e ndërmarrjes publike për ruajtjen, kultivimin dhe gjuetinë e egërsirave – Ulqin, që me date 13 maj të vitin 2017 do të mbahet garimi në gjuajtjen e piateles, në Shas, me fillim në ora 14.00.

Gjuetarët do të garojnë në gjuatjen e piatelës me armë gjahu standard të cilat nuk janë të dedikuara për garim professional.

Në garim mund të marrin pjesë të gjith antarët e ndërmarrjes publike Ulqin, dhe si kusht për pjesmarrje është që duhet patjetër të kenë lejen e armës të cilën e shfrytzojnë valide dhe lejen e gjuetise për vitin 2017/18 (I lusim të gjithë garuesit që në kohë të paguajnë lejen e gjuetisë për vitin 2017/18 në mënyrë që të mund të marrin pjesë në garim).

 

Kontat tel.

067-729-001

067-300-524